ข่าวประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ licenses โปรแกรม จำนวน 3,469 licenses

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมและบันทึกเสียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเสียงชั้น 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบเสียง ชั้น 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมและบันทึกเสียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบเสียง ชั้น 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมและบันทึกเสียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับควบคุมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับควบคุมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับควบคุมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ จำนวน 6 รายการ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อเปียโนแกรนด์ GRAND PIANO จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเปียโนแกรนด์ GRAND PIANO แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเปียโนแกรนด์ GRAND PIANO (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของไทยชุดพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของไทยชุดพิเศษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของไทยชุดพิเศษ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิต อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิต อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิต อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิต อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนิสิต อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 1 งาน

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการซื้อโต๊ะสนามสำหรับที่นั่งพักของนิสิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563